XML Akronimləri

XML

XML qısaltmasıdır genişlənən biçimlendirme dili.

Məlumatı həm insan, həm də maşın tərəfindən oxuna bilən formatda kodlaşdırmaq üçün istifadə edilən işarələmə dili.